Blog | 08 Rha 2022

Anwytho Cylch Meithrin

Mae Cylch Meithrin Llanddoged yn Gylch Meithrin gweledig yng Nghonwy. Mae’r cylch wedi ei leoli ar dir yr Ysgol Gymraeg ac wedi ei gofrestru hefo AGC i ddarparu gofal i 16 o blant. Mae’r cylch yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys gofal, addysg a’r cynnig gofal plant 30 awr. Arweinydd y cylch yw Anti Sylvia sydd yn cael ei chynorthwyo gan Yncl Jonathan. Mae’r cylch ar agor bob bore rhwng 9 a 1. Mae’r cylch hefyd yn cynnal cylch Ti a Fi bob pnawn dydd Mercher.

Mae’r pwyllgor yn cael cefnogaeth gan y Swyddog Cefnogi lleol, Nia Wyn Jones. Mae Nia yn swyddog cefnogi profiadol iawn hefo dros 10 mlynedd o brofiad o gefnogi cylchoedd a phwyllgorau.

Mae gan Cylch Meithrin Llanddoged pwyllgor ymroddedig o wirfoddolwyr sydd yn ymgymryd â’r gwaith o redeg y cylch. Mae 4 o bobl ar y pwyllgor erbyn hyn, wedi i Nia drefnu ymgyrch recriwtio ar gyfer aelodau newydd i’r pwyllgor. Mae aelodau’r pwyllgor yn dod o amryw gefndiroedd boed yn gyn-rieni, athrawon neu aelodau o’r gymuned leol.

 

Alwen – Cadeirydd – Rhiant – gweithio i’r bwrdd iechyd

Ceri –Ysgrifennydd – Cyn rhiant

Gareth – Person Cofrestredig – Pennaeth Ysgol Llanddoged

Bridie – Trysorydd

Un o’r camau cyntaf i Nia wrth gefnogi pwyllgor ydi sicrhau fod pob aelod o’r pwyllgor wedi derbyn anwythiad llawn.  Mae gan Mudiad Meithrin gyflwyniad cynhwysfawr i bwyllgorau ac mae hyn yn broses sydd yn digwydd dros rhai wythnosau. Mae Nia yn rhoi arweiniad a chyflwyniad i waith a chyfrifoldebau’r pwyllgor rheoli drwy’r broses anwytho. Mae Nia wedi bod yn gweithio yn agos hefo pwyllgor Llanddoged ers dechrau Medi ac wedi cynnal sawl sesiwn anwytho. Mae’r rhain wedi bod yn gymysgedd o sesiynau wyneb yn wyneb, sesiynau rhithiol, sesiynau 1:1 a sesiynau grŵp. Mae Nia wedi defnyddio’r adnoddau sydd wedi eu creu yn arbennig gan Mudiad Meithrin i gynorthwyo’r pwyllgor newydd.

 

               

 

Mae gan Mudiad Meithrin ystod eang o adnodau i gynorthwyo pwyllgor newydd wrth iddynt ymgymryd â’r gwaith. Mae gwefan a mewnrwyd Mudiad Meithrin yn drysorfa o wybodaeth ar bob agwedd o redeg Cylch Meithrin. Mae Nia wedi cyflwyno’r pwyllgor i’r holl adnoddau yma ac wedi treulio amser yn dangos i’r pwyllgor ble i gael hyd i’r wybodaeth berthnasol.

Mae’r pwyllgor yn gallu cysylltu â Nia fel eu Swyddog Cefnogi i gael cyngor ac arweiniad. Mae’r pwyllgor wedi penderfynu mae’r cam cyntaf iddyn nhw ydi cofrestru fel CIO. Bydd Nia yn arwain y pwyllgor drwy’r gwaith yma.

                                             

Pwyllgor Cylch Llanddoged                                                                     Anti Sylvia a Yncl Jonathan