Dewch i ddathlu rhai o brif wyliau crefyddol y byd!

Bwriad y pecyn hwn yw eich helpu i ddathlu gwyliau crefyddol newydd yn hyderus yn eich lleoliadau yn ystod y flwyddyn.

Mae’r pecyn yn cynnig cyflwyniad i chwech o brif grefyddau’r byd ac yn cynnwys straeon a chaneuon perthnasol, ynghyd â gweithgareddau y gellir eu gwneud gyda’r plant bach. Mae’r pecyn yn rhoi sylw i’r crefyddau canlynol: Bwdhaeth, Cristnogaeth, Hindwaeth, Iddewiaeth, Islam a Sikhaeth gydag ychwanegiad NEWYDD ar Ddyneiddiaeth.

Crëwyd y pecyn gan Helen Roberts sydd yn arbenigo yn y maes ac yn enw cyfarwydd fel athrawes, darlithydd ac ymgynghorydd Addysg Grefyddol.

I dderbyn copi o’r pecyn hwn, archebwch yma.

 

 

Addas i: Staff Cylchoedd Meithrin, Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Ti a Fi a phwyllgorau.

Beth mae bod yn lleoliad cynhwysol yn ei olygu a sut mae rhoi hynny ar waith?

Ni ddylai chwarae cynhwysol fod yn rhywbeth arbennig y byddwn yn ei drefnu ar gyfer rhai plant penodol. Yn hytrach dylai gael ei weld fel dull effeithiol o ddarparu cyfleoedd chwarae ystyrlon a safonol i bob plentyn. Mae bod yn gynhwysol yn golygu mwy na dim ond dangos ymwybyddiaeth o anghenion arbennig, mae hefyd yn galw arnom i feithrin gwerthfawrogiad o gefndiroedd diwylliannol, crefyddol a chymdeithasol amrywiol y plant.

Mae’r cyflwyniad ar-lein hwn yn addas i bob ymarferydd sy’n ymwneud â lleoliad gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar mewn rhyw ffordd, e.e. staff, pwyllgor, gwirfoddolwyr. Mae’n bosib ei ddilyn fel grŵp staff a phwyllgor ar-lein neu gellir ei wneud yn unigol fel rhan o anwythiad staff neu aelodau pwyllgor newydd.

Mae cyfle i stopio’r cyflwyniad a thrafod fel grŵp, gan gynnwys sut i ymateb mewn gwahanol senarios. Byddwch yn derbyn cyflwyniad PPT byr a fydd yn rhoi arweiniad pellach ynghylch sut i ymateb i’r senarios – cynghorwn chi i edrych ar rhain yn fuan ar ôl gorffen yr hyfforddiant.

Nod y cyflwyniad:

 • Dysgu a datblygu dealltwriaeth ynglŷn â beth yw cynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Ystyried addasiadau neu newidiadau all eich lleoliad eu gwneud?
 • Codi hyder i drafod materion sensitif gyda rhieni a gofalwyr
 • Dathlu ac adeiladu ar yr hyn a wneir yn barod.

Ar ôl cwblhau’r cyflwyniad, byddwch chi yn:

 • Deall gwahanol elfennau a gofynion wrth sicrhau cynhwysiant ac amrywiaeth yn y lleoliad
 • Adnabod addasiadau neu newidiadau y gallwch eu gwneud yn eich lleoliad
 • Hyderus wrth drafod materion sensitif a holi cwestiynau pwrpasol
 • Dathlu amrywiaeth a chydraddoldeb yn hyderus ac yn ddeallus.

I dderbyn copi o’r adnodd hwn, archebwch yma.

Wrth glicio ar y testun isod gellir lawrlwytho rhestr o lyfrau mae’r Mudiad wedi ei greu i blant oed meithrin fydd o gymorth iddyn nhw weld y byd trwy lygaid eraill.

Taflen Llyfrau Cylch i Bawb Leaflet

 

Nodau Natur – taith gerddorol o gwmpas y byd.

Dyma adnodd hyfryd sy’n cyflwyno cyfuniad o hwiangerddi a rhigymau Cymraeg a rhai o ieithoedd eraill sy’n cael eu clymu i ddiwylliannau amrywiol sy’n rhan o’r Gymru fodern.

Mae’r cwricwlwm newydd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cynefin a threftadaeth ac mae’r adnodd hwn yn rhoi pwyslais ar ddathlu amrywiaeth ein treftadaeth amrywiol Gymreig gan felly ymateb yn bwrpasol i ofynion cwiclwm Cymru.

Mae yma nifer o ganeuon yn Gymraeg, Arabeg, Bangla, Pwyleg, Romaneg ac Wrdw gyda threfniannau arbennig gan gantorion proffesiynol sef Siân James, Gwyneth Glyn a Bragod, ac mae gweithgareddau yn cyd-fynd â phob cân.

Mae rhigymau yn rhan o’n treftadaeth a pha ffordd well i ddysgu iaith newydd na thrwy ganu rhigymau!

Gallwch chi lawrlwytho’r hwiangerddi unigol drwy glicio ar y lluniau isod.

Mwynhewch!

 

           Wrdw                                 Aderyn Bach Syw

                    

 

 

 

     Dau Gi Bach                                Gwlad Pwyl

                   

 

 

 

        Romania                                       Arabeg

                   

 

 

 

         Beti Bwt                                    Bwrw Glaw

                   

 

Dyma adnodd hyfforddiant sydd â’r nod o’ch cefnogi chi i ddeall ac ymateb i trawma mewn plant bach yn y blynyddoedd cynnar.

Daw’r hyfforddiant mewn 3 rhan sydd wedi eu paratoi yn arbennig i’w defnyddio mewn cyfarfodydd tîm, fel rhan o’ch rhaglen hyfforddiant dymhorol, ac wrth anwytho staff newydd. Mae hefyd yn addas ar gyfer aelodau pwyllgorau gwirfoddol a staff sydd yn cefnogi lleoliadau.

Rhoddir sylw i nifer o sefyllfaoedd all gael effeithiau negyddol ar blant bach gan gynnwys Covid-19.

Crëwyd yr adnodd gan Eleri Griffiths, sydd wedi gweithio i amryw o fudiadau gwirfoddol yn ystod ei gyrfa megis Interlink, S’dim Curo Plant, Plant yng Nghymru a Mudiad Meithrin. Mae hyrwyddo hawliau plant yn bwysig iddi. Mae hi’n hyfforddwraig brofiadol ym meysydd diogelu plant, hawliau a lles plant.

I dderbyn copi o’r adnodd hwn, archebwch yma.

Pŵer Chwarae – Adnodd dysgu digidol newydd o dan arweiniad Kym Scott ar gyfer lleoliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.

Mae’r adnodd yn cynnwys tri modiwl a fydd yn trafod:

 • Paratoi’r ffordd at chwarae
 • Rhywle i chwarae
 • Rôl yr oedolyn wrth gefnogi ac ehangu chwarae’r plant.

Byddwch yn dysgu am:

 • Bwysigrwydd chwarae i addysg plant, a’r amgylchiadau sydd yn galluogi chwarae o ansawdd uchel
 • Ddarparu awyrgylch dysgu, yn fewnol ac allanol, sy’n ysgogi chwarae
 • Rhyngweithio efo plant mewn ffordd sy’n cefnogi ac yn ehangu eu chwarae.

Crëwyd yr hyfforddiant hwn yn arbennig i Mudiad Meithrin gan Kym Scott sydd yn arbenigo ym maes y blynyddoedd cynnar. Cychwynnodd Kym Scott ei gyrfa yn gweithio gyda phlant ifanc fel nani a chymhorthydd cyn-ysgol. Aeth hi ymlaen i weithio ym maes dysgu fel athrawes ac fel uwch arweinydd yn ysgolion Llundain, cyn ymuno â Thîm Cynghorol Blynyddoedd Cynnar Lewisham yn ne Llundain, ac yna fe’i treuliodd hi 15 mlynedd yn cefnogi lleoliadau cyn-ysgol, meithrinfeydd, gofalwyr plant ac ysgolion, o dan amrywiaeth o amgylchiadau.

Bellach, mae hi’n siaradwr cynhadledd, hyfforddwraig ac ymgynghorydd blynyddoedd cynnar llawrydd sefydledig. Mae hi’n gweithio yn y DU a thramor, ac mae ganddi record gydnabyddedig fel un sy’n cefnogi arweinwyr i wella safon eu darpariaethau blynyddoedd cynnar, a gwella allbynnau i’r plant. Mae hi’n treulio cyfnod sylweddol o’i hamser yn gweithio’n uniongyrchol mewn lleoliadau ac ysgolion er mwyn dal gafael ar y realiti a’r heriau o weithio gyda phlant ifanc.  Mae’r gwaith yma yn darparu cyfleoedd niferus iddi ddysgu gan blant ifanc a’u hymarferwyr, a hefyd, enghreifftiau bywyd go iawn sydd mor boblogaidd yn ei hyfforddiant.

I dderbyn copi o’r adnodd hwn, archebwch yma.

Taflenni Syniadau i Gylchoedd Ti a Fi

Does dim rhaid i’r Cylch Ti a Fi ddigwydd o fewn 4 wal. Beth am fanteisio ar y byd mawr o’ch cwmpas, sydd â chymaint i’w gynnig i ddiddanu ac ennyn chwilfrydedd y plant ifancaf.

Mae taflenni syniadau wedi’u creu yn arbennig ar eich cyfer. Dyma gasgliad o syniadau ar weithgareddau hawdd wrth i chi gynnal eich Cylch Ti a Fi yn yr awyr agored waeth beth fo’r tywydd. O greu draenog taten i adnabod lliwiau ym myd natur, mae yna ddigon o syniadau hwyliog i chi roi cynnig arni.

I dderbyn copi o’r taflenni, archebwch yma.

Mae rôl Pwyllgor Rheoli y Cylch Meithrin yn bwysig – ond nid yn ddychrynllyd! Ydych chi am wybod mwy am y rôl neu eisiau dysgu mwy am eich cyfrifoldebau? Mae’r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i ddau gyflwyniad fydd yn trafod y materion canlynol:

Polisiau eich lleoliad

Yn y cyflwyniad hwn cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â:

 • Sut i gadw, diweddaru a rhoi polisiau ar waith
 • Sut mae Mudiad Meithrin yn eich cefnogi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf
 • Eich rôl fel aelod pwyllgor wrth weithredu polisiau yn gywir.

Rôl yr Unigolyn Cyfrifol

Yn y cyflwyniad hwn cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â:

 • Dyletswyddau’r unigolyn cyfrifol
 • Gofynion y rôl
 • Sut i weithredu yn effeithiol a chefnogi staff y lleoliad?
 • Cydestun rheoliadau a gofynion cyfreithiol.

I dderbyn copi o’r adnodd, archebwch yma.