Chwilio am Gylch / Ofal Plant: Chwilio am ofal plant o safon yn lleol? Gadewch i ni helpu! Cliciwch ar ein chwiliwr syml i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi

Rydym yn angerddol dros roi'r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg.

Trwy roi’r Gymraeg i blant ifanc Cymru, rydym yn gobeithio uno cenedl a datblygu cymuned Gymraeg amlddiwylliannol agored a llawn bywyd.

Ein Stori

Sefydlwyd Mudiad Meithrin (Mudiad Ysgolion Meithrin yn flaenorol) yn 1971 er mwyn cynnal tirwedd gyfoethog o brofiadau chwarae a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg i blant o’u genedigaeth hyd oedran ysgol.

Fel mudiad gwirfoddol sy’n angerddol ynglŷn ag annog a dathlu’r defnydd o’r Gymraeg, rydym wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd ac yn parhau i ddylanwadu’n gadarnhaol ar fywydau plant yng Nghymru.

Mae’r angerdd, symbyliad a gofal sydd mor amlwg o fewn ein sefydliad yn parhau i ysbrydoli, annog a meithrin cenedlaethau ifancaf Cymru; cenedlaethau a fydd yn ffynnu oherwydd eu hymdeimlad o berthyn, hyder a balchder yn eu galluoedd a’u treftadaeth.

Ein newyddion diweddaraf

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i'r newyddion diweddaraf am ein gwaith.

Ein newyddion

Ein swyddi

Mae cyfleoedd i ymuno â'n tîm yn cael eu hysbysebu yma.

Ein swyddi