Fel sefydliad sy’n angerddol ynglŷn â rhoi cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg, rydym yn gwerthfawrogi fod dod o hyd i ofal plant o safon uchel yn hynod o bwysig ichi fel rhiant.

Trwy ein gweithgareddau rydym yn cynnig taith rwydd i’ch plentyn i addysg cyfrwng Cymraeg. Cynigiwn nifer o wahanol grwpiau i chi a’ch plentyn o’r crud i’r ysgol gan ddechrau gyda grwpiau Cymraeg i Blant > Cylch Ti a Fi > Cylch Meithrin.

Gan fod gennym  50 mlynedd o brofiad ym maes addysg a blynyddoedd cynnar, a thros 1,500 o staff cymwys a chyfeillgar yn gweithio yn ein Cylchoedd Meithrin ledled Cymru, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yn derbyn y gofal a’r addysg blynyddoedd cynnar orau yn eich Cylch Meithrin lleol.

Yn y Cylch Meithrin bydd cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

Cliciwch yma i chwilio am eich Cylch Meithrin lleol chi.

Parhau gydag addysg Gymraeg yw’r cam nesaf o’r Cylch Meithrin.

Mae symud o Gylch Meithrin i addysg Gymraeg yn gam naturiol a phwysig i’ch plentyn er mwyn iddo barhau i fwynhau profiadau dysgu a chwarae cyfoethog trwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i’r Cylch Meithrin

Dyma brospectws lliwgar sy’n rhoi syniad ichi o’r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth anfon eich plentyn i’r Cylch Meithrin

Lawrlwytho

Y daith ddwyieithog gyda Dechrau’n Deg

Lawrlwytho

Siarad Dwy Iaith

Llyfryn dwyieithog sy’n amlinellu sut mae plant yn dysgu dwy iaith ac yn datblygu sgiliau dwyieithog

Lawrlwytho

Taflen Amlieithog

Taflen mewn 8 iaith sy’n egluro’n syml y manteision o roi addysg Gymraeg i’ch plentyn

Lawrlwytho