Cyfres o bodlediadau gan Mudiad Meithrin yw ‘Baby Steps Into Welsh’.

Y cyflwynydd teledu Nia Parry sy’n cyflwyno’r gyfres o bodlediadau sy’n rhoi cyfle i rieni rannu eu profiadau go iawn am daith eu plant trwy addysg Gymraeg hyd yma.

Ym mhob pennod mae Nia Parry yn cwrdd â rhieni sy’n trafod eu siwrneiau personol yn agored iawn ac mae Dr Enlli Thomas, arbennigwr ym maes dwyieithrwydd, yn ymuno â Nia i rannu ei harbenigedd a’i phrofiadau gyda rhieni sy’n wynebu’r penderfyniad am gyfrwng addysg eu plant.

Lucy Owen

Y newyddiadurwraig a chyflywnydd Lucy Owen sy’n lansio ein ail gyfres o’r podlediad Baby Steps Into Welsh! Mewn sgwrs fywiog ac agored gyda’n cyflwynwraig Nia Parry, mae Lucy yn sgwrsio am ei phenderfyniad i anfon ei mab Gabs i’r Cylch Meithrin a’r ysgol gynradd Gymraeg leol, er gwaethaf y ffaith ei bod hi wedi methu mewn sawl ymdrech i ddysgu’r iaith fel oedolyn. Cawn glywed sut y gwnaeth cyfweliad gyda niwrowyddonydd ei pherswadio i anfon Gabs i ysgol uwchradd Gymraeg, a sut roedd Gabs mor benderfynnol o barhau ei addysg Gymraeg, er gwaethaf y ffaith bod yn rhaid codi’n gynt i ddal y bws ysgol! Mae Lucy’n rhannu sut mae’r Gymraeg fel anrheg i blant a sut mae’n dyheu am gael ei magu heddiw, ble mae pwyslais ar ddysgu a siarad Cymraeg o’r crud.

Trwy gydol y gyfres bydd yr arbenigwr iaith Dr Enlli Thomas o Brifysgol Bangor yn gwrando ac yn ymateb i safbwyntiau’r cyfrannwyr, ac hefyd yn ateb cwestiynnau sy’n cael eu hanfon gan ein gwrandawyr. Os oes ganddoch chi gwestiwn am addysg Gymraeg neu rhywbeth i’w rannu gyda Enlli am eich profiad chi, ebostiwch ni ar post@llais.cymru

Laura McAllister a Llinos Jones

Yr Academydd a chyn chwaraewr pel droed rhyngwladol Laura McAllster a’i phartner, y cynhyrchydd radio Llinos Jones, sy’n sgwrsio am eu perthynas gwahanol gyda’r iaith Gymraeg wrth dyfu fyny. Cawn glywed sut mae ei merched Anni a Bella yn mynychu’r Cylch Meithrin ers yn 2 oed, a sut mae Laura’n teimlo’r cyfrifoldeb i warchod a chadw’r iaith yn fyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd ein cyflwynydd Nia Parry yn gwrando nol ar y sgwrs gyda’n arbenigwr iaith Dr Enlli Thomas o Brifysgol Bangor, wrth iddi hi ymateb i’r hyn sy’n cael ei drafod. Os oes ganddoch chi gwestiwn am addysg Gymraeg neu os hoffech rannu eich profiad chi gyda Nia ac Enlli yn ddiweddarach yn y gyfres, ebostiwch ni ar post@llais.cymru

Wayne a Connagh Howard

Y Tad a’r mab Wayne a Connagh Howard yw gwestai Nia ar y bennod hon. Cawn glywed sut wnaeth sgwrs gyda ffrind ysbrydoli Wayne a’i wraig i anfon y plant i’r Cylch Meithrin – a sut, i Wayne, roedd hyn yn ddechrau siwrne gariad 28 mlynedd gyda’r iaith Gymraeg. Yn un o gystadleuwyr ‘Love Island’ yn 2020, mae Connagh yn esbonio pam ei fod mor angerddol am y Gymraeg a sut roedd yn benderfynnol o ddefnyddio’i broffil ar y rhaglen i hybu a hyrwyddo’r iaith. Yn gwrando gyda Nia, mae Dr Enlli Thomas o Brifysgol Bangor, sy’n rhannu ei gwybodaeth broffesiynnol am y buddion o ddysgu iaith a’r rhyfeddodau o amgylch “code – switching”.

Sarah Coltman a Fran Rumbelow

Dwy Fam o Loegr yw gwestai Nia yr wythnos hon, y ddwy newydd symud i Gymru gyda’i teuluoedd. Un o Essex yw Sarah Coltman, sydd bellach wedi ymgartrefu yn Abertawe, dinas enedigol ei gwr. Un o Nottingham yw Fran Rumbelow, dechreuodd ddysgu Cymraeg gyda’r plant ar-lein, cyn symud i Sir Benfro. Mae’r ddwy wedi dewis anfon y plant i’r cylchoedd meithrin lleol a’r ysgolion Cymraeg. Cawn glywed am yr hyn oedd yn poeni’r ddwy a’i pryderon cyn dechrau’r daith i addysg Gymraeg, a pam bod y ddau deulu a’r pant mor hapus ei bod wedi mynd amdani. Yn gwrando gyda Nia, mae Dr Enlli Thomas o Brifsygol Bangor, ein arbenigwr iaith sy’n ymateb i brofiadau’r ddau deulu.

Dr Enlli Thomas

Pa lyfrau ddylai fy mhlant ddarllen? Sut fedrai helpu efo’r gwaith cartref? All fy mhlentyn golli’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg? Fel diweddglo i Cyfres 2, mae ein arbenigwr iaith Dr Enlli Thomas o Brifysgol Bangor yn ateb eich cwestiynnau chi am addysg Gymraeg.