Blog | 08 Rha 2021

‘Baby Steps Into Welsh’: Holi Dr Enlli o Brifysgol Bangor

Dyma’r bennod olaf yn ein ail gyfres o bodlediadau Saesneg #BabyStepsIntoWelsh, ble mae’r gyflwynwraig Nia Parry a Dr Enlli Thomas yn trafod popeth mae angen i chi wybod am anfon eich plentyn i feithrinfa neu ysgol Gymraeg.

Yn y bennod hon, Dr Enlli Thmas fydd yn ateb eich cwestiynnau chi, ein gwrandawyr ac hefyd yn ymateb i sylwadau sydd wedi cael eu hafnon gan rieni o bob cwr o Gymru a’r byd!

Gwaith Catref! Dyma un pryder sy’n codi’n gyson ymhlith rhieni di Gymraeg.  Fe gysylltodd Christina gyda ni, yn wreiddiol o Rwmania, ond bellach yn byw ym Mhenrhyndeudraeth. Fel sawl un, nododd ei bod hi a’i gwr yn poeni am y gwaith cartref Cymraeg;

“Rwy’n poeni sut y byddwn yn gallu eu helpu pan na fyddwn yn siarad Cymraeg.”

Cafwyd sgwrs ac ymateb cadarnhaol gan Dr Enlli Thomas;

Dydach chi ddim ar ben eich hunain, mae yna ddigon o rieni sydd ddim yn siarad Cymraeg yn anfon eu plant i gael eu haddysgu drwy’r Gymraeg, ac mae athrawon i gyd yn ymwybodol o’r mater yma fel mater o bwys.”

Yn ystod y bennod cawn glywed am stori ysbrydoledig gan un o’n gwrandawyr sef Aga, sydd yn wreiddiol o Wlad Pwyl, sydd bellach yn byw yn Llanaelhaearn, gyda’i gŵr sy’n Gymro. Mae gan Aga ddwy o ferched, wnaeth fynychu’r Cylch Meithrin, ble maent eisoes wedi cychwyn eu haddysg mewn Ysgol Gynradd Gymraeg.

Mae fy merched yn siarad tair iaith nawr, Pwyleg, Saesneg a Chymraeg – ac maen nhw’n gwneud mor wych. Pwy bynnag sydd ag unrhyw amheuaeth ynglŷn ag anfon eu plant i ysgol Gymraeg, peidiwch, hyd yn oed os nad ydych chi’n siarad yr iaith, nid wyf erioed wedi cael problem – mae’r athrawon yn anhygoel, ac mae popeth sydd yn dod o’r ysgol wedi cael ei ysgrifennu yn Saesneg beth bynnag.

Fe ychwanegodd Enlli:

Mae plant ifanc mor addasadwy, maen nhw’n dysgu ieithoedd yn gyflym a mae’n mor bwysig iddynt ddeall ble a phryd maen nhw’n siarad un iaith. Maen nhw’n newid o un iaith i’r llall yn hawdd, nid yw’n ddryslyd. Mae plant mor ifanc â dwy oed yn deall pa iaith mae un person penodol siarad gyda nhw.”

Yn ystod y sgwrs, cawn glywed am ba gyrsiau sydd yn ddefnyddiol i chi fynd arnynt i ddysgu’r iaith, er mwyn cynorthwyo eich plant gyda datblygu eu Cymraeg, yn ogystal â chael gwybod lle yn union mae darganfod y llyfrau gorau, a mwyaf diddorol ar gyfer eich plant.

Cawn hefyd glywed ymateb gan Dr Enlli Thomas i sawl cwestiwn gan y cyhoedd, fel beth mae’n ei olygu os nad ydi’r plant yn gallu datblygu mor dda mewn un iaith o’i gymharu â’r llall, a beth i’w wneud os ydych yn teimlo fel bod eich plentyn wedi colli’r Gymraeg gan nad ydynt mor agored i’r iaith rhagor.

Felly beth yn union oedd geiriau olaf o gyngor Dr Enlli Thomas i rieni?

Mae iaith yn rhodd, ac mae dwyieithrwydd yn sgil fendigedig sy’n helpu i ddatblygu eich plentyn mewn sawl ffordd. Fy nghyngor i fyddai peidio â meddwl amdano fel Cymraeg yn erbyn Saesneg, oherwydd mae Cymraeg hefyd yn datblygu sgiliau Saesneg eich plentyn, ond mae’n gwneud hynny mewn ffordd sy’n cyfrannu at ddysgu sydd tu hwnt i iaith.”

Gallwch wrando ar y sgwrs yn ei chyfanrwydd yn fan hyn, a chofiwch rannu’r gyfres yma gyda theuluoedd eraill sy’n ceisio penderfynu ar y llwybr cywir ar gyfer addysg eu plant: podfollow.com/babystepsintowelsh