Newyddion Cenedlaethol | 22 Med 2021

Lansio Llyfr sy’n Dathlu Pen-blwydd y Mudiad yn 50 gyda Mererid Hopwood

Eleni, mae Mudiad Meithrin yn dathlu pen-blwydd arbennig wrth iddo ddathlu 50 mlynedd o ddarparu addysg Gymraeg o safon ers ei sefydlu yn 1971.

Bydd y gyfrol arbennig Cylch o Hanner Canrif – llyfr sy’n dathlu 50 mlynedd o waith Mudiad Meithrin, yn cael ei lansio yng nghwmni Mererid Hopwood, golygydd y gyfrol, am 2.00 brynhawn Sadwrn, 2 Hydref yn y Theatr yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Yn ystod y lansiad cawn gyfle i ryfeddu at yr hyn mae’r Mudiad wedi ei gyflawni dros yr hanner canrif ddiwethaf er budd addysg Gymraeg a thwf y Gymraeg yn ein cymunedau lleol.

Meddai Mererid Hopwood, golygydd y llyfr:

“Un o gyfrinachau llwyddiant Mudiad Meithrin yw ei allu i adnewyddu ei hunan yn gyson o ddegawd i ddegawd. Yn hynny o beth, nid yw’r Mudiad felly’n ‘hen’ o hanner canrif eleni ond yn hytrach yn ‘newydd’ o hanner canrif. Gyda 1,500 o wirfoddolwyr, bron i 2,000 o staff yn y Cylchoedd, bron i 300 o staff yn ganolog a 22,000 o blant yn tyrru i elwa o’i ddarpariaeth, mae’r Mudiad wedi tyfu i fod yn bwerdy yng Nghymru. Mae ei stori yn un i godi calon pawb sy’n caru Cymru, caru’r Gymraeg a charu plant.”

Mae nifer o bobl wedi cyfrannu at y gyfrol gan gynnwys rhai o’r sylfaenwyr cynnar, cyn-swyddogion, a rhieni a phlant heddiw. Un arall sydd wedi cyfrannu at y gyfrol ac sydd wedi bod â chysylltiadau ers degawdau gyda’r Mudiad, yw’r arbenigwr blynyddoedd cynnar Siân Wyn Siencyn. Cawn gyfle i glywed am rai o atgofion difyr Siân yn ystod y lansiad hefyd.

Cyhoeddir y gyfrol hon gan Wasg Carreg Gwalch gyda chymorth Cyngor Llyfrau Cymru.

Meddai Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch:

“Mae’n fraint bersonol i mi a’r wasg i fod yn rhan o’r dathliad hwn. Roeddwn i wedi fy ngeni’n rhy gynnar i gael manteision y Mudiad, ond tyfais i fyny yn sŵn y brwdfrydedd cychwynnol gan fod fy mam yn rhan o’r cyngor cenedlaethol oedd yn cyfarfod yn fisol yn Aber. Roedd yn amlwg fod datblygiad cyffrous ar droed. Gwelais fanteision amlwg gwaith y Cylchoedd lleol wrth i bob un o fy mhlant fwynhau’r gorwelion newydd oedd yn agor iddyn nhw. Ac mae’r ŵyr cyntaf wedi dilyn ôl eu traed! Clamp o gyfraniad; clamp o stori – a gwych gweld cofnod lliwgar o hyn i gyd rhwng cloriau’r gyfrol.”

Wrth edrych yn ôl ar gyflawniad y Mudiad dros yr hanner canrif ddiwethaf ac wrth edrych ymlaen at y dyfodol, gweledigaeth Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr presennol Mudiad Meithrin yw hyn:

“Holl genhadaeth a phwrpas ein gwaith yw defnyddio’r blynyddoedd cynnar fel cyfrwng i greu siaradwyr Cymraeg newydd o blith y plant na fyddai’n siarad Cymraeg fel arall ac mae’r profiad o ddysgu trwy chwarae yn holl bwysig yn ei hawl ei hun. Ond credaf mai gwaddol mwyaf y Mudiad fydd gweld nad oes mo’i angen ryw ddiwrnod, pan fydd ein cyfundrefn gofal ac addysg yn darparu’r gefnogaeth orau posib i’r plant lleiaf a hynny’n awtomatig trwy gyfrwng y Gymraeg. Gobeithio y gwireddir hynny cyn cyrraedd y 100fed pen-blwydd!”