Newyddion Cenedlaethol | 15 Rha 2021

Llwyddiant mewn cais ar y cyd gyda Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i gyllido PhD ar y Gymraeg a’r Cwricwlwm Newydd yn y Blynyddoedd Cynnar

Fel sefydliad sy’n arbenigo ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais i gyllido PhD ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ar bwnc yn ymwneud â’r blynyddoedd cynnar a’r Cwricwlwm Newydd.

Mae Mudiad Meithrin yn falch o gyhoeddi i ni fod yn llwyddiannus gyda’r cais a gyflwynwyd ar y cyd gyda Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i’r corff cyllido ESRC am gefnogaeth i gyllido PhD.

Teitl y prosiect yw ‘Dinasyddion ifainc Cymru ddwyieithog mewn byd amlieithog? Archwilio rôl Addysg Blynyddoedd Cynnar yn fframwaith Cwricwlwm Newydd Cymru’, a bydd y ddoethuriaeth yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng y Gymraeg a’r cwricwlwm newydd fydd yn weithredol mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir o fis Medi 2022 ymlaen.

Meddai Dr Geraldine Lublin, arweinydd y tîm goruchwylio:

“Mae dyfodiad y Cwricwlwm Newydd yn gyffrous iawn ac rydym yn gobeithio bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at wireddu uchelgais yr amcanion a osodir yno. Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus ynghyd â gweddill y tim, sef Dr Alex Lovell o Adran Y Gymraeg Prifysgol Abertawe, Dr Mirain Rhys o Adran Seicoleg Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Dr Gwenllian Lansdown Davies o Mudiad Meithrin.”

Dwyn ynghyd dysgu ac addysgu ieithoedd mewn un Maes Dysgu a Phrofiad mae’r Cwricwlwm Newydd, gan annog darparwyr i ‘alluogi dysgwyr i ddod yn amlieithog, gallu defnyddio Cymraeg, Saesneg ac o leiaf un iaith ryngwladol a datblygu meddwl agored a chwilfrydedd tuag at holl ieithoedd a diwylliannau y byd’. O ystyried y nod o gyfrif miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ni ellir gwadu rôl hollbwysig Addysg Blynyddoedd Cynnar wrth ddarparu sylfaen gadarn yn y continwwm dysgu 3 i 16. Rhagwelir bydd canlyniadau’r prosiect yn gwella ein dealltwriaeth o sut y gellir annog dysgwyr ifanc o gefndiroedd cymdeithasol ac ethnig amrywiol i ddysgu iaith neu ieithoedd ychwanegol ar sail eu dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Prin yw’r gwaith ymchwil ym maes y blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg felly mae’n wych y bydd gennym gyfle i ddysgu oddi ar ganfyddiadau gwaith ymchwil doethuriaeth. Mae’n amserol oherwydd bod cyfnod o newid mawr gyda’r cwricwlwm newydd i Gymru ar y gorwel. Mae Cylchoedd Meithrin eisoes yn paratoi at y newid hwn a bydd ymchwilio i ddylanwad hynny ar ein dysgwyr ieuengaf yn gyfraniad pwysig i ddysg a datblygiad polisi”.

Bwriedir hysbysebu holl fanylion y cyfle unigryw hwn ym mis Ionawr.