Newyddion Cenedlaethol | 02 Med 2021

Ymgyrch Bwyllgorau (13 – 17 Medi)

Ym Mudiad Meithrin credwn y dylai pob plentyn yng Nghymru gael cyfle i chwarae, dysgu a thyfu yn Gymraeg felly rydym yn darparu, cefnogi ac eirioli dros ofal ac addysg blynyddoedd cynnar ledled Cymru.

Yn ystod yr wythnos 13-17 Medi byddwn yn cynnal ‘Ymgyrch Bwyllgorau’ (#MwyNaPhwyllgor) i ddathlu’r gwaith a wneir gan aelodau ein pwyllgorau rheoli gwirfoddol, rhannu arfer da ac annog eraill i ymuno â ni, ac yn syml iawn – i ddweud ‘Diolch!’

Dros hanner can mlynedd, mae Mudiad Meithrin wedi tyfu i fod yn sefydliad ymbarél a rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant a ddarperir yn Gymraeg ac yn hwyluso gwasanaethau i blant a’u teuluoedd – grwpiau rhieni a babanod anffurfiol i grwpiau meithrin a meithrinfeydd dydd. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn dibynnu ar rwydwaith cenedlaethol – yn wir miloedd o bobl – sy’n gwirfoddoli ar eu pwyllgor rheoli gwirfoddol yn eu Cylch Meithrin lleol. Maen nhw’n cymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar fusnes Cylch Meithrin gan gynnwys cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch a diogelu. Heb eu cydweithrediad parod, byddai’n amhosibl inni wneud ein gwaith yn effeithiol.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Prif amcanion wythnos Ymgyrch Bwyllgorau yw annog unigolion newydd i wirfoddoli i fod ar bwyllgor yn eu Cylch Meithrin lleol; dangos bod llu o gefnogaeth ac adnoddau ar gael drwy’r Mudiad i gefnogi’r pwyllgor gwirfoddol, atgyfnerthu’r neges nad oes angen bod yn rhiant na gallu siarad Cymraeg i fod yn wirfoddolwr ar bwyllgor Cylch Meithrin, ac yn bennaf oll diolch i’r gwirfoddolwyr sydd eisoes yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi ein Cylchoedd Meithrin.”

Mae Alannah Griffiths yn rhiant sy’n gwirfoddoli fel Trysorydd yng Nghylch Miri Morswyn yng Nghaergybi:

“Dwi jest yn meddwl fod o’n neis fel rhiant i weld be sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni ac gweld be sy’n mynd ymlaen o fewn y cylch a’r siawns i gyfrannu fel trysorydd.”

Os hoffech chi wirfoddoli ar bwyllgor rheoli Cylch Meithrin (does dim rhaid ichi fod yn rhiant eich hunan) yna cysylltwch gyda’ch Cylch Meithrin lleol neu ewch i’n wefan i gael mwy o wybodaeth: www.meithrin.cymru/i-bwyllgorau/