Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw diwygiedig ar gyfer rhieni a gofalwyr pan fydd plant 3 a 4 oed yn treulio eu haddysg feithrin naill ai mewn ysgol neu leoliad gofal plant a ariennir gan yr awdurdod lleol. (Cylchoedd Meithrin neu Meithrinfeydd Dydd sy’n derbyn arian i ddarparu addysg ac sy’n cael eu harolygu gan Estyn.)

 

Mae hwn yn gam pwysig ym mywydau plant cyn iddynt ddechrau mewn addysg statudol sy’n eu galluogi i ddysgu trwy chwarae dan do ac yn yr awyr agored ac yn gosod y blociau adeiladu ar gyfer eu dysgu yn y dyfodol a’u datblygiad corfforol ac emosiynol.

 

Mae croeso i chi rannu hyn gyda’ch rhieni ar eich hysbysfyrddau, apiau neu gyfryngau cymdeithasol.

 

https://hwb.gov.wales/api/storage/61677f24-1e4f-43ee-a5cc-6fd5fdeb2373/230726_parent-and-carers-guide_cym.pdf