Newyddion Cenedlaethol | 17 Tac 2021

Wythnos Ewyllysiau Mudiad Meithrin 22 – 26 Tachwedd

Fel elusen gofrestredig sy’n angerddol dros roi’r cychwyn gorau trwy’r Gymraeg i blant bach Cymru, mae Mudiad Meithrin yn ddiolchgar iawn am unrhyw rodd mewn ewyllys i gynnal prosiectau arbennig.

Mae Mudiad Meithrin wedi dynodi’r wythnos 22 – 26 Tachwedd eleni fel Wythnos Ewyllysiau Mudiad Meithrin. Nod yr ymgyrch yw diolch i deuluoedd y rhai sydd wedi gadael rhodd mewn ewyllys i’r Mudiad ac i dynnu sylw at y ffaith bod modd gadael arian neu roddion mewn ewyllys i fudiadau gwirfoddol fel Mudiad Meithrin a’r Cylchoedd Meithrin lleol.

Yn ôl ystadegau diweddar, mae bron i 60% o oedolion yng Nghymru heb wneud ewyllys, felly mae’r ymgyrch yn tynnu sylw at ba mor bwysig, a pha mor rhwydd yw hi i bawb greu ewyllys er mwyn sicrhau bod eu harian a’u hystâd yn cael eu dosbarthu yn ôl eu dymuniad.

Enghraifft ddiweddar o hyn yw’r gymynrodd a dderbyniodd y Mudiad gan y diweddar Delyth George.
Meddai Mari George, a oedd yn ffrind agos i Delyth:

“Roedd Delyth yn rhyfeddol o gefnogol i fudiadau a sefydliadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg a Chymreictod. Gweithiodd hi fel awdur a golygydd llyfrau plant ac roedd hi felly’n gwerthfawrogi ac yn parchu gwaith Mudiad Meithrin o osod sylfeini ar gyfer addysg Gymraeg. Byddai Delyth wrth ei bodd fod ei harian yn gymorth i gyflwyno’r iaith a’i diwylliant i blant bach Cymru.”

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Yn y Mudiad ry’n ni’n ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniadau ariannol, ac mae’r arian ry’n ni wedi ei dderbyn dros y blynyddoedd wedi bod o fudd mawr inni wireddu rhai o’n cynlluniau er budd plant bach Cymru. Enghraifft o hyn yw’r cymeriadau hoffus Dewin a Doti. Gydag arian rhodd ewyllys y crëwyd y cymeriadau hyn sydd i’w gweld ym mhob Cylch Meithrin yng Nghymru yn annog plant bach i siarad Cymraeg.”

Mae modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: https://meithrin.cymru/igefnogwyr/cefnogi/rhodd-mewn-ewyllys/