Newyddion Cenedlaethol | 16 Chw 2023

Aelodau Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Yn dilyn proses agored, gwahoddwyd aelodau’r cyhoedd i wneud cais i fod yn aelodau o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin. Mae’r Mudiad bellach yn falch iawn o gyhoeddi bod dau aelod newydd wedi cael eu penodi i ymuno â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr sef Owen Derbyshire a Helen Roddick ynghyd â Melanie Owen fel aelod newydd ar ein Is-bwyllgor Cyllid.

Owen Derbyshire yw Prif Weithredwr Cadw Cymru’n Daclus ac mae wedi eistedd ar nifer o fyrddau yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol sy’n cynnwys S4C, Shelter Cymru, Promo Cymru, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg (Llywodraeth Cymru) a nifer mwy (gweler nodiadau ychwanegol isod).

Daw Helen Roddick o Gaerdydd ac mae wedi graddio yn Ffrangeg a Sbaeneg ac ddiweddarach yn y Gyfraith ac erbyn hyn mae’n ymarfer fel Bargyfreithiwr yng Nghaerdydd. Yn ogystal â bod yn gadeirydd Cylch Meithrin am flynyddoedd bu’n darparu sesiynau hyfforddi i bwyllgorau ledled Cymru ar ran Mudiad Meithrin.

Meddai Helen
“Ar sail fy mhrofiad hir yn fy ngwaith gyda’r Cylch Meithrin mae gen i ddealltwriaeth cryf o ofynion a gwaith y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Rwy’n gwerthfawrogi pwysigrwydd pob un Cylch Meithrin a’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i’n cymunedau.”

Mae penodiad newydd hefyd wedi bod i’r Is-bwyllgor Cyllid, sef Melanie Owen.

Mae Melanie Owen yn entrepreneur lansiodd ei gyrfa trwy greu busnes arobryn ‘House 21’.  Mae Melanie wedi bod yn golofnydd i bapur newydd ‘The National’ lle cyhoeddwyd darn ar yr hiliaeth brofir gan Meghan Markle (aeth yn feiral gyda darllenwyr yn yr Unol Daleithiau). Yn ogystal â’i gwaith ysgrifennu, mae Melanie yn cyflwyno rhaglen Ffermio ac yn gomediwraig.

Meddai Mel
“Mae’n anrhydedd cael ymuno â’r is-bwyllgor Cyllid ac ychwanegu at y gwaith angenrheidiol mae Mudiad Meithrin yn ddarparu.”

Meddai Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Mae cyfraniad gwirfoddolwyr yn un o gryfderau mawr Mudiad Meithrin ac mae hynny’n wir ar y lefel genedlaethol yn ogystal â bod yn gwbl greiddiol i’r ddarpariaeth ar lawr gwlad. Rydym yn ffodus fel sefydliad ein bod yn medru denu unigolion sy’n fodlon rhoi o’u hamser a’u harbenigedd. Mae’n bleser felly i groesawu Owen, Helen a Melanie i wasanaethu fel aelodau o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r is-bwyllgor Cyllid ac rwy’n siŵr y gwnawn ni elwa’n fawr o talentau amrywiol.”

Owen Derbyshire
Helen Roddick
Melanie Owen