Blog | 24 Ion 2023

Blog Podlediad Camau Bach i’r Cwricwlwm – Pennod 1

Pennod 1 – Cyflwyniad i’r Cwricwlwm a’r 5 Llwybr Datblygu gan Vanessa Powell, Arweinydd Cwricwlwm Mudiad Meithrin.

 

Croeso i bodlediad newydd ‘Camau Bach i’r Cwricwlwm’ gan Mudiad Meithrin. Mae’r gyfres hon o bodlediadau byr, wedi’u datblygu er mwyn helpu staff a rhieni Mudiad Meithrin i ddysgu mwy am beth mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn ei olygu i blant, staff a theuluoedd ein Cylchoedd Meithrin.

Nia Parry yw’r gyflwynwraig, cyflwynydd ein cyfresi podlediad Baby Steps Into Welsh. Yn y bennod gyntaf, cafwyd cyfle i sgwrsio gyda Vanessa Powell, cyn Swyddog Cefnogi’r Mudiad yng Nghaerdydd, sydd bellach yn Arweinydd y Cwricwlwm i Mudiad Meithirn.

Yn ystod y sgwrs, cawn glywed sut mae Vanessa a rhai o ymarferwyr Mudiad Meithrin wedi bod yn rhan o’r broses o ddatblygu’r Cwricwlwm newydd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

“Diolch i Lywodraeth Cymru, buon ni’n rhan o’r broses o greu’r Cwricwlwm newydd yma ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar, felly mae’r Cwricwlwm yma wedi cael ei greu gan ymarferwyr i ymarferwyr. Bu rhai o’n staff yn cyd-awdura, yn peilota ac yn rhan o’r ymgynghori, felly fel Mudiad, ry’n ni’n hyderus bod y Cwricwlwm newydd yn mynd i elwa plant Cymru.”

Fel Mam, roedd Nia yn awyddus i holi faint o newid fydd i’r ddarpariaeth yn y Cylchoedd Meithrin;

“Does dim newidiadau enfawr. Mae’r Cwricwlwm newydd hwn yn adeiladu ar yr addysg ragorol mae’r Mudiad wedi darparu erioed, ond mae yn wahanol. Mae llais y plentyn yn ganolog i’r cyfan ac mae’n cydnabod bod pob un plentyn yn unigryw. Mae’n ddatblygiad positif iawn.”

Fel rhan o’r Cwrcicwlwm newydd, cawn ddysgu bod pump Llwybr Dysgu newydd, llwybrau sy’n canolbwyntio ar y pethau pwysicaf yn natblygiad y plentyn; Perthyn, Cyfathrebu, Archwilio, Datblygiad Corfforol a Lles.

“Mae’r llwybrau yma wedi cael eu hysgrifennu yn llais y plant, i sicrhau bod y ddarpariaeth yn ymateb yn llwyr i’r hyn mae nhw angen i ddatblygu a ffynnu fel unigolion hyderus yn y byd. Mae bob un o’r llwybrau yma yr un mor bwysig, byddan nhw’n plethu mewn i’w gilydd.”

Cawn flas o’r llwybrau datblygu unigol a beth mae hynny’n ei olygu o safbwynt y plant ac ymarferwyr Mudiad Meithrin. Cawn hefyd ddysgu sut bydd y profiad o fewn pob Cylch yn wahanol, yn cydfynd â’r gymuned, yr ardal a’r cyfleusterau amrywiol sydd gan bob Cylch tu mewn a thu allan i’r adeilad ei hun.

O safbwynt ymarferwyr Mudiad Meithrin, roedd hi’n wych clywed am y gefnogaeth a’r hyfforddiant sydd mewn lle er mwyn galluogi’r staff i ymateb a darparu’r Cwricwlwm newydd yn hyderus;

“Mae Llywodraeth Cymru ac Academi Mudiad Meithrin wedi darparu hyfforddiant gwych i’n staff. Mae llwyth o adnoddau a syniadau ar ein gwefan ac adnoddau ar gyfer y teuluoedd. Mae Estyn, y corff sy’n arolygu ein gwaith eisoes wedi datgan bod ein staff ni’n ymdopi ac wedi addasu’n wych i’r gofynion.”

Mae’n amlwg bod Vanessa a staff y Mudiad Meithrin yn hapus a hyderus bod y Cwricwlwm newydd yn mynd i elwa bob plentyn sy’n mynychu Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd Mudiad Meithrin;

“Y peth pwysicaf oll inni ydy hapusrwydd y plentyn. Mae’r Cwricwlwm newydd yn ddatblygiad gwych sy’n sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gysidro’n unigryw, ein bod ni’n canolbwyntio ar ddatblygiad holistaidd y plentyn, a bod pob un plentyn sy’n mynychu ein lleoliadau ar hyd a lled Cymru yn cael yr amser a’r profiad gore i fireinio a datblygu ei sgiliau ac i ffynnu. Mae ein nod yn parhau, i sicrhau bod pob plentyn yn gadael yn unigolion hyderus, bod nhw’n caffael yr iaith Gymraeg yn hyderus ac yn awyddus i barhau gydag addysg Gymraeg.”

 

Mae Camau Bach i’r Cwricwlwm yn gynhyrchiad gan Bengo Medi a Llais Cymru ar gyfer Mudiad Meithrin. I wrando ar y bennod hon a gweddill y gyfres, ewch i www.podfollow.com/babystepsintowelsh

Vanessa Powell