Cylchoedd Meithrin Newydd | 06 Med 2022

Cylch Meithrin newydd Cilfynydd a Phont Norton yn agor ei ddrysau!

Cynhaliodd Mudiad Meithrin agoriad swyddogol Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton ar ddydd Mawrth, 6ed o Fedi gyda Phrif Weithredwr y Mudiad, Dr Gwenllian Lansdown Davies yno fel siaradwr gwadd. Bu i gymeriad hoffus y Mudiad, Dewin, wneud ymddangosiad hefyd.

 

Yn ogystal, roedd y gwleidyddion lleol Heledd Fychan AS, Vikki Howells AS, Prif Weithredwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf Osian Rowlands a swyddogoion o Gyngor Rhondda Cynon Taf yn bresennol yn y digwyddiad.

 

Mae’r Cylch Meithrin ar agor rhwng 9.30yb – 11.30yb o ddydd Llun hyd ddydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol ar safle Canolfan Gymunedol Cilfynydd a Phont Norton ar gyrion Pontypridd. Bydd yn cynnig gofal drwy gyfrwng y Gymraeg i blant dros ddwy flwydd oed hyd at oed ysgol.

 

Mae Cylch Ti a Fi eisoes mewn bodolaeth ers bron i flwyddyn ac yn cael ei gynnal bob bore Gwener yn ystod tymor yr ysgol ac yn mynd o nerth i nerth, gan dderbyn enwebiad yng Ngwobrau Mudiad Meithrin 2022 a gynhelir fis Hydref eleni.

 

Mae Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton yn rhan o gynllun ‘Sefydlu a Symud’ (SAS) Mudiad Meithrin. Dechreuodd y cynllun yn Ebrill 2018 a mae bellach ar ei 5ed blwyddyn. Mae 55 o Gylchoedd wedi eu datblygu yn ystod blynyddoedd 1 – 4 o’r cynllun, yn cynnwys Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton.

 

Louise Davies yw arweinydd newydd Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton. Mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn ac Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Mae’n fam i ferch fach a fydd yn mynychu y Cylch ac mae ganddi dorreth o brofiad o weithio ym maes y blynyddoedd cynnar.

Dywedodd Louise:  “Dwi wrth fy modd yn gweithio efo plant ac yn falch o’r cyfle i wneud hyn trwy gyfrwng y Gymraeg gan ei bod yn hawdd iawn colli hyder yn yr iaith os nad yn ei ddefnyddio pob dydd. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at fy swydd newydd fel Arweinydd Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton ac i gynnig profiadau gwych i blant yr ardal i gael gwneud ffrindiau newydd, chwarae, dysgu a chael hwyl drwy gyfrwng yr iaith.”

Ychwanegodd Eurgain Haf Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith ac aelod o griw o rieni lleol a gafodd y syniad i sefydlu y Cylch newydd yn wreiddiol: “Mae’n gyfnod hynod o gyffrous ac mae’r ymateb rydym wedi ei dderbyn gan y gymuned i’r fenter hyd yma wedi bod yn hynod o galonogol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth ar hyd y daith ac yn edrych ymlaen at y cam nesaf o allu cynnig cyfleon a phrofiadau gwerthfawr i blant Cilfynydd a’r ardal a chyfrannu tuag at y nod o greu mwy o siaradwyr Cymraeg i’r dyfodol a sicrhau bod yr iaith yn parhau i ffynnu yn lleol.”

Mae’r cynllun Sefydlu a Symud yn deillio o ymateb Mudiad Meithrin i Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar i greu siaradwyr Cymraeg, ac sy’n cyd-fynd â’r weledigaeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

Mae’r strategaeth iaith yn nodi y bydd yn cefnogi’r gwaith o ‘ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 40 yn fwy o grwpiau meithrin erbyn 2021 er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny er mwyn cyrraedd 150 yn

fwy o grwpiau meithrin dros y degawd nesaf.’

 

Mae bron i 2,000 o staff profiadol a chymwys yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin yng Nghymru.

 

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:  “Ein huchelgais yw galluogi pob plentyn yng Nghymru i allu manteisio ar wasanaeth gofal plant ac addysg gynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cryn nifer o fylchau daearyddol ar hyd a lled Cymru felly mae gweledigaeth Cymraeg 2050 yn galluogi’r Mudiad, ar y cyd â chymunedau ar lawr gwlad, i weithio tuag at y nod o ddiwallu’r angen a chreu’r galw am ofal cyfrwng Cymraeg. Pob dymuniad da i Gylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton i’r dyfodol”.

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch y dolenni isod –

Meithrin Miliwn: Ymateb Mudiad Meithrin Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr – Nod ac Amcanion – Mudiad Meithrin

Chwilio am Gylch Meithrin – Chwilio am Gylch – Mudiad Meithrin

Hysbyseb teledu –  Eisiau gweithio gyda phlant bach? – YouTube